من عاشق امام صادق (ع) هستم | شیعه سِی
منوی ناوبری برگه ها

شیعه سِی: اولین سامانه پرسش و پاسخ دینی ؛ بپرسید، دانستن حق ماست

منوی ناوبری دسته ا

من عاشق امام صادق (ع) هستم

کمپین من عاشق امام صادق (ع) هستم

من عاشق امام صادق (ع) هستم

%your signature%

You can add formatting using markdown syntax - read more
5 signatures = 1% of goal
0
1,000

لطفا این کمپین را به اشتراک بگذارید:

   

من عاشق امام صادقم…

فهرست عاشقان
5علی عباسیتهران Iranآبان ۲۱, ۱۳۹۹
4رامین تکینفردیس کرج ایراندی ۱۲, ۱۳۹۴
3ریحانه موسویتهران ایرانشهریور ۲۳, ۱۳۹۴
2امیرحسن ریاضیکابل افغانستانمرداد ۲۵, ۱۳۹۴
1العبد الاحقرقم ایرانمرداد ۲۳, ۱۳۹۴

تا مهمانی خدا…