من عاشق امام کاظم (ع) هستم | شیعه سِی
منوی ناوبری برگه ها

شیعه سِی: اولین سامانه پرسش و پاسخ دینی ؛ بپرسید، دانستن حق ماست

منوی ناوبری دسته ا

من عاشق امام کاظم (ع) هستم

کمپین من عاشق امام کاظم (ع) هستم

من عاشق امام کاظم (ع) هستم

%your signature%

You can add formatting using markdown syntax - read more
3 signatures = 0% of goal
0
1,000

لطفا این کمپین را به اشتراک بگذارید:

   

من عاشقم امام کاظمم…

فهرست عاشقان
3Ali Rostamiqorveh iranدی ۲۵, ۱۳۹۸
2رامین تکینفردیس کرج ایراندی ۱۲, ۱۳۹۴
1العبد الاحقرقم ایرانمرداد ۲۳, ۱۳۹۴

تا مهمانی خدا…