من عاشق امام باقر (ع) هستم | شیعه سِی
منوی ناوبری برگه ها

شیعه سِی: اولین سامانه پرسش و پاسخ دینی ؛ بپرسید، دانستن حق ماست

منوی ناوبری دسته ا

من عاشق امام باقر (ع) هستم

کمپین من عاشق امام باقر (ع) هستم

من عاشق امام باقر (ع) هستم

%your signature%

You can add formatting using markdown syntax - read more
3 signatures = 0% of goal
0
1,000

لطفا این کمپین را به اشتراک بگذارید:

   

من عاشق امام باقرم…

فهرست عاشقان
3رامین تکینفردیس کرج ایراندی ۱۲, ۱۳۹۴
2هادی الفتی علی آبادیصحنه ایرانمرداد ۲۴, ۱۳۹۴
1العبد الاحقرقم ایرانمرداد ۲۳, ۱۳۹۴

تا مهمانی خدا…