روز جهانی قدس، روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی