سرزمين بيت المقدس، وطن واقعي چه كساني است؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی