در ماه رمضان مريض بوده و روزه نگرفتم و چون تا رمضان سال بعد خوب نشدم قضا نيز نكردم، آيا بايد كفاره بدهم

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی