وقتي روزه ميگيرم به شدت سرم درد گرفته و روز را به سختي ميگذرانم، تكليف چيست

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی