آيا حضرت ايوب(ع) همسرش را تنبيه بدني كرد؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی