زبان هنر و دنیای مجازی دو بال اثرگذار در ترویج قرآن است

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی