گزارش روز/ مذاکرات تمام شده است

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی