چرا خداوند، آفریدگاری ندارد؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی