آيا مي توان ماكاروني را به عنوان كفاره به فقير داد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی