اگر روزه دار در بين نماز دچار اخلاط سر و سينه شود

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی