چرا در جامعه نبوي(ص) جريان نفاق چهره واقعي خود را بروز نمي داد؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی