اطاعت از والدین تا چه حدی شرعاً واجب است؟ پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی