خانه‌های قرآنی در همه روستاها و شهرهای تنگستان راه‌اندازی شود

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی