رسانه، باید با بیان حقایق اعتماد مردم را جلب کند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی