سازمان اوقاف «مسجد جاوید» را تعطیل کرد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی