حضور ۱۲۲ حافظ کل قرآن در مرحله کشوری آزمون «ترنم وحی»

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی