هیچ یک از قیام‌های مسلحانه پس از عاشورا به دستور ائمه بر پا نشد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی