همه پیامبران برای صلح و گسترش عدالت از طرف خداوند آمده‌اند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی