عملیات ترور مصطفی الکاظمی با هدف قربانی جلوه دادن مجرم صورت گرفت

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی