امام جمعه‌ای که هم پدرانه دلسوز بود و هم صراحتی مثال‌زدنی داشت

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی