آزمون جبرانی حفظ کل «ترنم وحی» دوره سیزدهم مهدقرآن برگزار شد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی