هدف از نزول قرآن کریم درک آیات و عمل به دستورات آن است

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی