ترور اميرمومنان(ع) در شب قدر از زيركي بود يا از حماقت

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی