آيا اگر آيه سجده از تلويزيون شنيده شود انجام سجده واجب است؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی