چرا مكان عبادت را «محراب» ناميده اند؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی