چرا در نماز جماعت، مأموم حمد و سوره را قرائت نمي كند؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی