تزريق چه نوع آمپولي روزه را باطل مي كند؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی