چرا خداوند فرشته ها را خلق كرد؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی