چرا امام علي(ع) مركز حكومت را از مدينه به كوفه منتقل كرد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی