حكم خوردن قرصي كه براي درمان روزه دار ضرورت دارد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی