آيا گذاشتن قرآن باز بر روى سر، بدون طهارت جايز است؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی