آيا شب قدر در تمام جهان يك شب است؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی