چرا اكثر پيامبران از منطقه خاور ميانه مبعوث شده اند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی