چرا همه انسانها در يك رتبه خلق نشده اند

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی