چرا اين دو سوره به قلب و عروس قرآن معروف‏ است

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی