حضرت آیت الله مکارم شیرازی: آیت الله محقق کابلی هرگز دخالت در امور داخلى ایرانیان نکرد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی