عذرخواهی واعظ سابق وهابیت از شیعیان

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی