چرا اسلام حق طلاق را به مرد واگذار كرده است؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی