ترامپ اروپا را بی‌اعتبار کرد

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی