آیا امکان انجام غسل جبیره برای عمل بینی وجود دارد؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی