تحریم های آمریکا تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران است

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی