اگر هر چيزي آفريدگاري دارد خالق خدا كيست؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی