چرا خداي مهربان تر از مادر، دوزخ را آفريد؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی