آيا خداوند قادر است مثل خود را به وجود آورد؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی