انتشار پیام‌های ضد ایرانی با ربات و سایبورگ!

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی