آيا خداوند و فرشتگان مجرد هستند؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی