آيا اگر به نيت ختم شروع به خواندن قرآن كنيم اتمام آن واجب است؟

کانال های مذهبی شیعه سِی در پیام رسان های داخلی